I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja aktywności fizycznej wykonywanej indywidualnie w czasie epidemii.
 3. Umożliwienie współzawodnictwa sportowego uczestnikom organizowanego wydarzenia.
 4. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 (61) 835 79 17
e-mail: info@marathon.poznan.pl
https://marathon.poznan.pl
Bieg odbędzie się się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro PKO Poznań Virtual Run

Biuro PKO Poznań Virtual Run mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj: ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201,202, 203, 204.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00, tel. +48 61 835 79 17
e-mail: info@marathon.poznan.pl

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 17-18 października 2020r. w godz. od 00.01 – 17.10.2020 do 23.59. 18.10.2020.
 2. Bieg ma charakter indywidualny oraz wirtualny, co oznacza, że zawodnicy nie spotykają się razem na miejscu startu biegu, ale każdy z uczestników biegu pokonuje wybrany przez siebie dystans indywidualnie w wyznaczonym przez siebie terenie. Zawodnik sam ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu i czyni to na własną odpowiedzialność.
 3. Dystanse: 5 km, 10 km, Półmaraton (21,097 km), Maraton (42,195 km).
 4. Zawodnik wybrany przez siebie dystans może pokonać na dowolnym terenie, przy zachowaniu dystansu społecznego, zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz GIS.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, o ile trasa ich biegu przebiega drogami.
 6. Termin PKO Poznań Virtual Run może ulec zmianie, jak również PKO Poznań Virtual Run może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.

V. Trasa/Pomiar czasu-GPS/Wyniki

 1. Każdy uczestnik PKO Poznań Virtual Run wybrany przez siebie indywidualnie dystans zaznacza w formularzu zgłoszeniowym marathon.poznan.pl w zakładce „Virtual Run / Zgłoszenia”.
 2. Każdy uczestnik wybrany przez siebie dystans pokonuje biegiem lub marszobiegiem,
  a w przypadku wózkarzy, dystans należy pokonać na wózku.
 3. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu, czas trwania biegu oraz jego zakończenie.
 4. Każdy uczestnik, by zostać sklasyfikowanym, rejestruje swój bieg pobierając aplikację mobilną PKO Poznań Virtual Run lub poprzez inne urządzenie rejestrujące (Endomondo, Strava, itp.). Istotne jest, aby zawodnik miał możliwość przesłania zdjęcia ekranu z zarejestrowanym biegiem/zrzutu ekranu prezentującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
 5. Zrzut zdjęcia ekranu musi zawierać informacje takie jak: pokonany dystans, czas i data.
 6. Zrzut zdjęcia ekranu należy przesyłać do dnia 25 października 2020 r. do godz. 23.59
  za pośrednictwem aplikacji PKO Poznań Virtual Run. Biegnąc z własną aplikacją śledzącą lub z zegarkiem z GPS należy wgrać zrzut ekranu / zdjęcie zegarka poprzez system wyników (link jest obecnie nieaktywny, aktywuje się 17.10.2020).
 7. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się się na podstawie czasów netto wszystkich uczestników PKO Poznań Virtual Run.

VI. Limit czasu

Uczestników PKO Poznań Virtual Run nie obowiązuje limit czasu, prócz faktu, że bieg musi odbyć się w dniach 17-18 października 2020 r., w godz. od 00.01 – 17.10.2020 do 23.59. 18.10.2020.

VII. Uczestnictwo

 1. W PKO Poznań Virtual Run prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 17 października 2020r. ukończą 18 lat.
 2. Zgłoszenia indywidualnego uczestnictwa przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej marathon.poznan.pl.
 3. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie biegu, jednak nie jest to konieczne.
 4. W PKO Poznań Virtual Run udział biorą jedynie biegacze i osoby na wózkach. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, wrotkach, deskorolkach, osób z kijami (trekingowymi i Nordic Walking), rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Zaleca się by zawodnicy na wózkach posiadali na głowie kask.
 5. Zapisując się na PKO Poznań Virtual Run zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Organizator nie zapewnia podczas PKO Poznań Virtual Run: opieki medycznej, punktów żywieniowych oraz punktów do wody pitnej.

VIII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet, mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60, 61 – 70, 71 i więcej lat. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na wózkach.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.
 5. Generalna – zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim (wózki aktywne, bez przystawek typu freewheel, eway, itp.), z napędem bezpośrednim (wózki sportowe – rim-push), z napędem pośrednim (handbike, łańcuchowe).
 6. Drużynowa.
 7. Wojewódzka.

IX. Zgłoszenia/Opłaty

 1. Zgłoszenia na PKO Poznań Virtual Run przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej marathon.poznan.pl.
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 16 października 2020 r. o godz. 20.00.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 4. Organizator ustala następujące opłaty startowe i formy odbioru pakietów startowych:
  1. Pakiet startowy – 30 PLN (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku).
  2. Z odbiorem osobistym w Biurze PKO Poznań Virtual Run:
   • Pakiety startowy – 45 PLN (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal oraz medal odlewany, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku).
   • Pakiety startowy – 65 PLN (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku, koszulka techniczna z brandem PKO Poznań Virtual Run).
   • Pakiety startowy – 80 PLN (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal oraz medal odlewany, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku, koszulka techniczna z brandem PKO Poznań Virtual Run ).
  3. Odbiór pakietu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej:
   • Pakiety startowy – 57 PLN (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal oraz medal odlewany, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku).
   • Pakiety startowy – 77 PLN (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku, koszulka techniczna z brandem PKO Poznań Virtual Run).
   • Pakiety startowy – 92 PLN (rejestracja w aplikacji, wirtualny medal oraz medal odlewany, numer startowy i dyplom do samodzielnego wydruku, koszulka techniczna z brandem PKO Poznań Virtual Run).
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 6. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 7. Pakiety startowe będzie można odbierać w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (Dział Organizacji Imprez i Marketingu pok. 201, 202, 204), ul. Spychalskiego 34, Poznań od 16 listopada br. do 16 grudnia br. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 8. Za dodatkową opłatą, która wynosi 12 PLN Organizator dopuszcza również możliwość wysyłki pakietów.
 9. Zawodnicy, którzy wybiorą pakiety startowe wymagające wysyłki kurierskiej zobowiązani są do wypełniania w formularzu danych do przesyłki.
 10. Koszulki oraz medale zostaną wysłane przesyłka kurierską w ciągu miesiąca od dnia zakończenia biegu.
 11. W przypadku, gdy zawodnik nie odbierze zaadresowanej paczki i wróci ona do Organizatora, zawodnik w celu ponownej wysyłki zobowiązany jest do pokrycia kosztu kolejnej wysyłki.

X. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki PKO Poznań Virtual Run będą zamieszczone na stronie marathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne PKO Poznań Virtual Run będą zamieszczane na stronie marathon.poznan.pl po uzyskaniu zdjęć/zrzutów ekranu przez zawodników w dniu 26 października 2020 r.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, kraj, płeć) PKO Poznań Virtual Run zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej marathon.poznan.pl o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje indywidualnie i na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w PKO Poznań Virtual Run wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do PKO Poznań Virtual Run oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji oraz nagród.

Poznań, wrzesień 2020 r.
Dyrektor POSiR