Do pobrania: Regulamin z dnia 10 października 2023 r. (PDF)

Preambuła

Z uwagi na wyznaczenie wyborów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r. Organizator 22. Poznań Maratonu podjął decyzję o zmianie terminu biegu na dzień 22 października 2023 r.  Zgodnie z działem XIX. ust. 9. Regulaminu 22. Poznań Maratonu z dnia 15 lutego 2023 r. zmiana taka nie rodzi po stronie zawodników żadnych roszczeń wobec Organizatora, w tym roszczeń odszkodowawczych. Pakiety startowe wykupione przez zawodników na 22. Poznań Maraton przed zmianą terminu zachowują ważność na bieg, który odbędzie się w terminie 22 października 2023 r.

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 (61) 835 79 17
e-mail: info@marathon.poznan.pl
https://marathon.poznan.pl
Bieg odbędzie się się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj:
  ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, w pokojach: 201, 203, 204.
  Biuro Zawodów czynne jest od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – 16.00,
  tel. +48 61 835 79 17,
  e-mail: info@marathon.poznan.pl
 2. W dniach 20-21 października 2023 r. Biuro Zawodów przeniesie swoją siedzibę na:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Hala nr 3.

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 22 października 2023r. w Poznaniu.
 2. Start: ul. Grunwaldzka (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich sp. z o.o.):
 3. Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. (plac Marka).

V. Strefy startowe

 1. Zawodnicy ustawiają się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych w kolejności:
  • zawodnicy na wózkach,
  • zawodnicy elity biegu,
  • pozostali zawodnicy – w strefach zgodnie z informacją na numerze startowym.
 2. Strefy startowe przypisane są do uczestników na podstawie zadeklarowanego przez nich w zgłoszeniu czasu ukończenia Maratonu.
 3. Każdej strefie startowej przypisany jest odpowiedni kolor paska widoczny na numerze startowym zawodnika:
  • Strefa dla wózków – pasek pomarańczowy
  • Strefa AA – pasek żółty – elita biegu
  • Strefa A – pasek czerwony – czas poniżej 3:10
  • Strefa B – pasek zielony – czas 3:11 – 3:29
  • Strefa C – pasek niebieski – czas 3:30 – 3:59
  • Strefa D – pasek fioletowy – czas 4:00 – 4:29
  • Strefa E – pasek brązowy – czas powyżej 4:30
 4. Wybraną strefę startową uczestnik może zmienić do dnia 12 października 2023 r. na swoim indywidualnym profilu internetowym na stronie Maratonu.

VI. Trasa

 1. Długość trasy: 42,195 km.
 2. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 3. Trasa posiada atest AIMS, World Athletics, PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi.
 5. Trasa Maratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 15.30.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie VII.1 zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem z napisem „Koniec Maratonu”.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym Regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. W tym przypadku mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie oficjalnych czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie pojawi się co najmniej 8 mężczyzn lub 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje zwiększona tak, aby ich obejmować.
 2. W wynikach końcowych biegu, każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 3. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta każdego uczestnika. Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje chip i podlega on zwrotowi na mecie zawodów.
 4. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 5. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 21,097 km, 25 km, 30 km, 35 km, 40 km, meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
 6. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu będzie spisywać numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Punkty odżywiania będą się znajdowały na trasie biegu co około 5 km, począwszy od 5-tego kilometra trasy.
 2. Na wszystkich punktach odżywiania znajdą się: woda i czekolada. Na pozostałych wybranych punktach na trasie znajdą się: napój izotoniczny, banany, cola. O tym, jakie dokładnie produkty i na których punktach będą się one znajdowały Organizator poinformuje w publikacji na stronie www.marathon.poznan.pl.
 3. Nie zaleca się biegaczom picia oraz jedzenia na trasie biegu, poza punktami wyznaczonymi przez Organizatora.
 4. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników, z wyłączeniem zawodników zgłoszonych, jako elita biegu.
 5. Po ukończeniu biegu, za linią mety zawodnicy otrzymają:
  • w strefie mety – owoce, czekoladę, napoje,
  • po opuszczeniu strefy mety – ciepły posiłek.
 6. Dla uczestników Maratonu posiłek po biegu będzie bezpłatny. Podstawą wydania posiłku będzie okazanie numeru startowego przez zawodnika.
 7. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz kabiny WC (toalety).
 8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W 22. Poznań Maratonie im. Macieja Frankiewicza prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 22 października 2023 r. ukończą 18 lat.
 2. W 22. Poznań Maratonie im. Macieja Frankiewicza udział biorą jedynie biegacze i osoby na wózkach. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Maratonu zabrania się startu osób z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym i chipem przypisanym do innego biegacza. Zawodnik startujący z numerem startowym oraz chipem, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 5. Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu, za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska założonego na biodra. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do dowolnej stopy zawodnika (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscu grozi dyskwalifikacją.
 7. Zawodnicy na wózkach zobowiązani są posiadać na głowie kask.
 8. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy PZLA („Przepisy Zawodów w Lekkoatletyce” wydanie polskie na podstawie World Athletics), IAAF, wytyczne AIMS oraz niniejszy Regulamin.
 9. Zapisując się na Maraton zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 10. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych (w tym numerów startowych, upominków oraz informacyjnych materiałów maratońskich) odbywać się będzie w Biurze Zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. przy ul. Głogowskiej 14 wyłącznie w dniach:
  • 20.10.2023r. (piątek) w godzinach 10:00 – 20:00,
  • 21.10.2023r. (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie okazania dokumentu tożsamości lub karty startowej, którą zawodnik może pobrać ze swojego indywidualnego profilu biegacza. Zawodnik, który odbiera pakiet startowy tylko na podstawie dokumentu tożsamości, przed podejściem do stanowiska odbioru, powinien znać swój numer startowy.
 3. Karta startowa dostępna będzie od dnia 12 października 2023r. roku od godz. 11.00 na indywidualnym profilu zawodnika (dostęp www.marathon.poznan.pl – zakładka „Profil Biegacza”).
 4. Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kartę startową (ksero/skan) lub dowód (ksero/skan) osobie, która odbierze pakiet za niego.
 5. W dniu Maratonu, tj. 22 października 2023 r., Biuro Zawodów będzie zamknięte, a odbiór pakietów startowych będzie niemożliwy.
 6. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem. Również pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
 7. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, 4 agrafki, worek do depozytu,
  • worek/torbę, materiały reklamowe sponsorów.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet, mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
  70-74, 75 i więcej lat. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na wózkach.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.
 5. Generalna – zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim (wózki aktywne, bez przystawek typu freewheel, eway, itp.), z napędem bezpośrednim (wózki sportowe – rim-push), z napędem pośrednim (handbike, łańcuchowe).
 6. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn dla 43. PZLA Mistrzostw Polski Kobiet i 93. PZLA Mistrzostw Polski Mężczyzn w Maratonie.

XIII. Zgłoszenia/Opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.marathon.poznan.pl albo osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów.
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 19 października 2023 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
 3. W dniach 20 i 21 października 2023r. (jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Maratonu (MTP, hala nr 3) w godzinach jego otwarcia tzn. od 10:00 do 20:00.
 4. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 5 000 osób.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 6. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  Koszulki techniczne w cenie 50 zł sztuka można kupić albo od razu zapisując się na bieg lub w terminie późniejszym logując się na swój profil biegacza, nie dłużej jednak niż do dnia 12 września 2023 r.
  Termin zgłoszeńPakiet startowy bez koszulkiPakiet startowy z koszulką
  Do 8 marca 2023 r.140 zł190 zł
  Od 9 marca do 30 czerwca 2023 r.180 zł230 zł
  Od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 r.200 zł250 zł
  Od 1 września do 19 października 2023 r.220 złMożliwość zakupu koszulki do dnia 12 września 2023 r.
  W dniach 20 i 21 października 2023 r.250 złBrak możliwości zakupu koszulki

  * W wariancie z koszulką cena podlega zwiększeniu o wartość koszulki, tj. 50 zł lub jej wielokrotność. Zakupione koszulki techniczne będą do odbioru na stoisku Partnera Technicznego, zlokalizowanym w hali nr 3 na Poznań Run Expo.

 7. Szczegółowe rozmiary koszulek przedstawione są w tabeli, która stanowi załącznik do formularza rejestracyjnego. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru. Zmiana rozmiaru zakupionej koszulki możliwa jest w terminie do dnia 12 września 2023 r. W sprawie koszulek zakupionych, ale nie odebranych w dniach 20 i 21 października 2023r. Organizator prosi o kontakt e-mailowy na adres info@marathon.poznan.pl po dniu 23 października 2023 roku.
 8. Zawodnik ma prawo nabyć pakiet startowy z dowolną liczbą koszulek technicznych dedykowanych Maratonowi, z czego koszt jednej koszulki to 50 zł. Zamówienie koszulki/ek możliwe jest poprzez odznaczenie podczas zapisu dodatkowego pola jedynie do dnia 12 września 2023 r. włącznie.
 9. O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.
 10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na inne imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 11. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 12. Prawo bezpłatnego startu w Maratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 21 października 2023 r., mają:
  • zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie 21 edycji Poznań Maratonu,
   zawodnicy na wózkach,
  • zawodnicy, którzy w 21. Poznań Maratonie zajęli w kategoriach wiekowych miejsca I-III, istnieje możliwość scedowania bezpłatnego startu na inną osobę (aby tego dokonać, należy skontaktować się z Biurem Zawodów),
  • osoby startujące w Maratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
  • zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora POSiR (indywidualne przypadki) na pisemny wniosek zainteresowanego,
  • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora konkursów oraz Partnerów, Sponsorów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej,
  • oficjalni pacemakerzy,
  • zawodnicy kontraktowi,
  • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora.
 13. Osoby niepełnosprawne inne niż wymienione powyżej zostaną zwolnione z opłaty startowej na pisemny wniosek złożony do Dyrektora POSiR lub mogą ubiegać się o zwrot opłaty startowej na podstawie orzeczenia lekarskiego przedstawionego do wglądu podczas odbioru pakietu startowego. Prosimy o NIEPRZESYŁANIE ww. orzeczeń mailowo ani pocztą do Organizatora.
 14. Prawo do 50% zniżki na opłatę startową mają zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 60 lat (zniżki nie sumują się).
 15. Prawo do 25% zniżki na opłatę startową mają posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania. Karty Dużej Rodziny z innych miast nie uprawniają do zniżki 25%.(zniżki nie sumują się).
 16. Prawo do 25% zniżki na opłatę startową mają posiadacze Karty z programu OK Poznań (zniżki nie sumują się).
 17. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego zawodnika, który jest zapisany ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2023 r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej: https://runner.marathon.poznan.pl Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 18. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowani według czasu netto) otrzymują za I, II, III miejsce zwolnienie z opłaty startowej w 23. Poznań Maratonie w 2024 r. z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Zwycięzcy w kategorii „najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka” otrzymują puchary.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują puchary.
 5. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (biegacze):
  • 1 miejsce – 20 000 PLN
  • 2 miejsce – 12 000 PLN
  • 3 miejsce – 8 000 PLN
  • 4 miejsce – 6 000 PLN
  • 5 miejsce – 4 000 PLN
  • 6 miejsce – 3 000 PLN.
 6. Bonus za pobicie rekordu trasy poznańskiego maratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 02:27:01) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 02:11:27) wynosi 15 000 PLN.
 7. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej zawodniczek i zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim (wózki aktywne, bez przystawek typu freewheel, eway, itp.), z napędem bezpośrednim (wózki sportowe – rim-push), z napędem pośrednim (handbike, łańcuchowe):
  • 1 miejsce – 3 000 PLN
  • 2 miejsce – 2 500 PLN
  • 3 miejsce – 2 000 PLN
 8. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują zawodnikom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 9. Wszyscy uczestnicy Maratonu, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin otrzymują medal.
 10. Organizator wprowadza dodatkowe nagrody pieniężne w randze Mistrzostw Polski w Maratonie (klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn):
  • 1 miejsce – 5 000 PLN
  • 2 miejsce – 4 000 PLN
  • 3 miejsce – 2 500 PLN
 11. Jeśli na mecie wynik zwycięzcy klasyfikacji Mistrzostw Polski w Maratonie wyniesie poniżej 2:13:30 u mężczyzn oraz 2:37:00 u kobiet, wówczas wypłacana jest nagroda finansowa w kwocie 10 000 zł.
 12. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników Maratonu są im przekazywane wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, po uzyskaniu wyników badań antydopingowych. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w gotówce.
 14. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia Maratonu (oświadczenie do celów podatkowych).

XV. Kontrola antydopingowa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 3. W przypadku rezygnacji zawodnika ze zbadania próbki „B” wynik próbki „A” uznaje się za właściwy i powoduje on dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 4. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów World Athletics i PZLA.

XVI. Noclegi

 1. Organizator zapewni bezpłatne noclegi z 21/22.10.2023r. pierwszym 600 uczestnikom Maratonu, którzy zaznaczą rezerwację noclegu w formularzu rejestracyjnym.
 2. Nocleg zapewniony będzie w halach sportowych przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.
 3. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 4. Zawodnicy są przyjmowani na nocleg w dniu 21 października 2023r. za okazaniem numeru startowego.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty i szatnie znajdować się będą w pobliżu mety Maratonu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. (hala nr 3A).
 2. Zawodnicy oddadzą swoje rzeczy, zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi, do depozytu w godzinach od 7:15 do 8:30. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku/torbie.
 3. W pozostawianym w depozycie bagażu nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą uleć łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się w ww. worku.
 5. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie 22.10.2023r. za okazaniem numeru startowego do godz. 16.00.
 6. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 7. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Maratonie będą mogli po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków do godz. 16.00 także w hali 3A na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Głogowska 14.

XVIII. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie www.marathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne z biegu będą zamieszczane na stronie www.marathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) 22. Poznań Maratonu zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: http://marathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/wyniki/, o ile uczestnik wyraził na to zgodę zapisując się do biegu. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy biegu w czasie jego trwania będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje w Maratonie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Maratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Maratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Maratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Zawodników. Na miejsce Maratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Maratonie oraz protesty dotyczące wyników Maratonu można składać e-mailem na adres Organizatora (info@marathon.poznan.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (POSiR, Spychalskiego 34, 61-553 Poznań), w terminie 3 dni od daty zakończenia Maratonu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Maratonu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Maratonu jest zabroniona.
 8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu 22. Poznań Maratonu w przypadku zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.
 9. Z uwagi na zaplanowane w 2023 roku wybory do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwe ustalenie terminu tych wyborów na dzień 15.10.2023 r., Organizator zmuszony będzie zmienić termin odbycia się Maratonu, którą to okoliczność zawodnicy przyjmują do wiadomości i akceptują. Zmiana terminu 22.Poznań Maratonu, z uwagi na ustalenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej terminu wyborów parlamentarnych w dniu 15.10.2023 r. nie rodzi po stronie zawodników żadnych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych. Pakiety startowe wykupione przez zawodników na 22. Poznań Maraton zachowają ważność na bieg, który odbędzie się w innym terminie.

Poznań, 9 sierpnia 2023 r.
Dyrektor POSiR

Do pobrania (nieaktualne):